20% 20% 20%

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Ecοdesign)

Αγαπητέ αναγνώστη

'Εχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή σου ενημέρωση, σου παραθέτούμε τα κάτωθι:

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει Θέσει φιλόδοξους στόχους για την προστασία τον κλίματος και την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας που περιγράφονται με τον γενικό όρο 20/20/20. Δηλαδή 20% μείωση στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας, 20% μείωση των εκπομπών C02, 20% αύξηση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για το λόγο αυτό έχει εκδώσει μια σειρά οδηγιών ξεκινώντας το 2002 με την RΟΗS Directive, το 2005 την ΕυΡ Directive και το 2009 την ErP Diτective.

Η τελευταία αυτή οδηγία 2009/125/ΕC (ΕRΡ directive, Ecodesign) της Ευρωπαικής ένωσης προσδιορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού (Ecodesign) που πρέπει να έχουν όλα τα προϊόντα-αγαθά που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας (Εnergy Related Prοducts). Οδηγούμαστε πλέον σε μια νέα γενιά προϊόντων με μειωμένες εκπομπές CO2 και αποδοτικότερη χρήση ενέργειας.

Μέρος της ΕRΡ αποτελεί ο κανονισμός Lot10 ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 01/01/2013 και αφορά όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα με ονομαστική απόδοση στη ψύξη έως 12ΚW.

Στα πλαίσια της ΕRΡ εισάγεται πλέον ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SΕΕR στην ψύξη, SCΟΡ στη θέρμανση) που δείχνει την πραγματική ενέργεια που καταναλώνει μια αντλία θερμότητας σε ετήσια βάση .

SEER«Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης»: ο συνολικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης της μονάδας, αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την εποχή ψύξης, ο οποίος υπολογίζεται ως λόγος της ετήσιας απαιτούμενης ψύξης αναφοράς προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη.

SCOP «Εποχιακός συντελεστής απόδοσης»: ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της μονάδας, αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την καθορισμένη εποχή της θέρμανσης (η τιμή του SCΟΡ αφορά καθορισμένη εποχή Θέρμανσης), ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας την ετήσια απαιτούμενη Θέρμανση αναφοράς δια της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για Θέρμανση.

Οι δείκτες SEER και SCOP μετρούν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση κατά τη συνήθη καθημερινή χρήση. Μακροπρόθεσμα λαμβάνουν υπ' όψιν τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος και τις περιόδούς αδρανείας του κλιματιστικού μηχανήματος και δίνουν μια σαφή και αξιόπιστη ένδειξη για την ενεργειακή απόδοση καθ ` όλη τη περίοδο θέρμανσης ή ψύξης.

'Εως τώρα μετρούσαμε την απόδοση και κατανάλωση ενός κλιματιστικού μηχανήματος σε σταθερή Θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος (35°C στη ψύξη, 7°C στη Θέρμανση) και σε πλήρη δυναμικότητα του μηχανήματος. Πλέον λαμβάνονται υπ’όψιν οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις αλλά και οι διαφορετικές καταστάσεις «λειτουργίας» τον κλιματιστικού. Συγκεκριμένα οι μετρήσεις για τους δείκτες SEER και SCOP γίνονται σε 4 διαφορετικές Θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος (20°C,25°C,30°C,35°C) για τον SEER, και. (-7°C,2°C,7°C,12°C) για τον SCOP και λαμβάνονται υπ' όψιν οι παρακάτω καταστάσεις:

οn (ενεργός λειτουργία)

thermostat-off (χωρίς λειτουργία θερμοστάτη)

stanby (αναμονής)

cranΚ case heater (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμον)

off (εκτός λειτουργίας).

Επιπλέον ορισμοί πού κρίνονται απαραίτητοι για την κατανόηση τον νέου πλαισίου λειτουργίας και όπως αυτοί αναφέρονται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής `Ενωσης παρατίθενται κατωτέρω.

Τίn «Θερμοκρασία εσωτερικού χώρού»: θερμοκρασία. ξηρού βολβού τον εσωτερικού χώρού [°C].

Τin «θερμοκρασία εξωτερικού χώρού»: θερμοκρασία ξηρού βολβού του εξωτερικού χώρού [°C].

Tdesign C «θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό»: η θερμοκρασία εξωτερικού χώρου [°C) για ψύξη. Καθορίζει το σημείο Pdesign C. Αυτό το σημείο έχει ορισθεί σε εξωτερική θερμοκρασία 35 °C.

Pdesign C «φορτίο σχεδιασμού»: τo δηλωμένo Ψυκτικό φορτίο στη Θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό. Για την κατάσταση ψύξης το Pdesign C ισούται με τη δηλωμένη ισχύ σε θερμοκρασία Tj ίση με Tdesign C.

Tdesign Η «Θερμοκρασία αναφοράς για το σχεδιασμό»: η Θερμοκρασία εξωτερικού χώρού [°C] για τη Θέρμανση. Καθορίζει το σημείο Pdesign Η. Η τιμή είναι σταθερή και έχει επιλεγεί με βάση τη μεσαία κλιματική ζώνη της Ευρώπης στούς -10°C (Θερμοκρασία Στρασβούργου).

Pdesign Η «φορτίο σχεδιασμού»: το δηλωμένο θερμαντικό φορτίο στη Θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό. Για την κατάσταση Θέρμανσης το Pdesign Η ισούται με το μερικό φορτίο σε θερμοκρασία Τj ίση με Tdesign Η. Η τιμή εξαρτάται από το επιλεγμένο σημείο δίτιμης Θερμοκρασίας.

Tbivalent «δίτιμη Θερμοκρασία»: η σχετική με την Θέρμανση θερμοκρασία εξωτερικού χώρου (Τj), [°C] πού δηλώνει ο κατασκευαστής. Είναι η χαμηλότερη Θερμοκρασία στην οποία η πλήρης απόδοση στη θέρμανση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση της αντλίας Θερμότητας (χωρίς ηλεκτρική αντίσταση). Η θερμοκρασία αυτή δεν είναι σταθερή και επιλέγεται από τον κατασκευαστή (για την μεσαία κλιματική ζώνη της Ευρώπης ορίζεται μεταξύ -10°Cκαι 2°C).

Τol «οριακή Θερμοκρασία λειτουργίας»: η σχετική με τη Θέρμανση Θερμοκρασία εσωτερικού χώρού [°C], που δηλώνει ο κατασκευαστής, κάτω από την οποία το κλιματιστικό δεν είναι ικανό να παρέχει θέρμανση. Κάτω από αυτή τη θερμοκρασία η δηλωμένη ισχύς ισούται με μηδέν.

Συμπερασματικά και βάσει των οδηγιών πού ισχύούν μέχρι αυτή τη στιγμή μπορούμε να επικεντρώσούμε στα κάτωθι:

α. Για την λειτουργία της ψύξης και για τον υπολογισμό τον SΕΕR έχει καθορισθεί μία ζώνη και η θερμοκρασία αναφοράς (Tdesign C) έχει ορισθεί στους 35°C.

b. Για την λειτουργία της Θέρμανσης κι επειδή οι κλιματολογικές συνθήκες επιδρούν τα μέγιστα στη λειτουργία των αντλιών θερμότητας έχούν καθορισθεί 3 κλιματικές ζώνες ως κάτωθι:

ΖΩΝΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΣΗ 

-10°C

ΖΕΣΤΗ

2°C

ΨΥΧΡΗ

-22°C

c. Οι κατασκευαστές για το έτος 2013 είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τις συσκευές με τεχνικά στοιχεία βάσει μετρήσεων που έχούν πραγματοποιηθεί σε συνθήκες μέσης ζώνης. Τα υπόλοιπα στοιχεία σε συνθήκες των δυο άλλων ζωνών παραμένούν προαιρετική προϋπόθεση.

 

d. Η τιμή της δίτιμης θερμοκρασίας (Τbiνalent) για την μεσαία ζώνη ορίζεται από τον κατασκευαστή στο Θερμοκρασιακό εύρος από +2°C έως -10 °C .

e. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρχής γενομένης το έτος 2013 για τις κλιματιστικές μονάδες μέχρι 12 ΚW (ονομαστική απόδοση στη ψύξη) Θα ισχύει η νέα κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης όπως εμφανίζεται στη σελίδα της επίσημης εφημερίδας, Παράρτημα II. Πίνακας 1

Ειδικά για το 2013 Θα ισχύει η ανωτέρω κλίμακα με ελάχιστη τάξη την τάξη G και μέγιστη την Α.

Ανά διετία Θα προστίθεται τάξη με επιπλέον «+» μέχρι η κλίμακα να φθάσει στην τάξη ενεργειακής απόδοσης «Α+++». Η ανωτέρω διαδικασία προβλέπεται να κορυφωθεί το 2019 οπότε και Θα ισχύει η ανωτέρω κλίμακα με μέγιστη τάξη την «Α+++» και ελάχιστη αποδεκτή τάξη την «D».

 

 

Η ΜITSUBISHI ELECTRIC θέλοντας να είναι πάντα στην πρωτοπορία και παρά το γεγονός ότι για το 2013 η μέγιστη τάξη είναι η «Α», λανσάρει την κορυφαία της σειρά (ΕΠ) και την τοποθετεί σε ότι αφορά τους δείκτες SEER και SCΟP στη μέγιστη τάξη ενεργειακής απόδοσης (Α+++).

 

Design Load: Φορτίο σχεδιασμού (Pdesigιubι).

Declaredpacity: Δηλωμένη απόδοση.

At reference design temperature: στη θερμοκρασία αναφοράς για το σχεδιασμό (Tdesignh).

At bivaΙent temperature: στη δίτιμη Θερμοκρασία (Tbiνalent).

At operation limit temperature: στο χαμηλότερο θερμοκρασιακό όριο λειτουργίας (Τοl).

 

Ταξη ενεργειακής απόδοσης

SEER

SCOP

A+++

SEER>8,50

SCOP>5,10

A++

6,10<SEER<8,50

4,60<SOOP<5,10

A+

5,60<SEER<6,10

4,00<SOOP<4,60

A

5,10<SEER<5,60

3,40<SOOP<4,00

B

4,60<SEER<5,10

3,10<SOOP<3,40

C

4,10<SEER<4,60

2,80<SOOP<3,10

D

3,60<SEER<4,10

2,50<SOOP<2,80

E

3,10<SEER<3,60

2,20<SOOP<2,50

F

2,50<SEER<3,10

1,90<SOOP<2,20

G

SEER<2,60

SOOP<1,90